เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยเชิงรุก