เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2565