เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2565