เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2565