เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565