เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนเมษายน ปี 2565