เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2564