เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ. จังหวัดยโสธร ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2564