เผยแพร่หลักสูตรการจัดอบรมต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัยครั้งที่ 4 เป็นต้นไป รุ่นที่ 2/2565