เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ.จังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563