เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2561