เผยแพร่กิจกรรม สำนักงาน คปภ. กำแพงเพชร ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2564