นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

1. การขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    - ขั้นตอนการขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
    - แบบคำขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

        • แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

        • แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
          
        •
แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
          
        •
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
          
        •
แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
          
        •
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไท
          

2. รายชื่อนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน (update 31 สิงหาคม 2563)

3. กฎหมาย/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

    ประกันชีวิต
   
    ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. 2563 

      • ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดรายชื่อสมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. 2563 

    ประกันวินาศภัย
      • ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563

      • ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมคณิตศาสตร์ประกันภัย
        ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 

    ประกาศอื่น ๆ

    • ประกาศนายทะเบียน มาตรฐานการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าสำรองประกันภัย สำหรับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง พ.ศ. 2557 

4. ข่าวประกาศ

    - รับฟังความคิดเห็น

        ประกันชีวิต

        ประกันวินาศภัย

 

5. กิจกรรม
 

6. หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
   - สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย  https://soat.or.th/en
   - สมาคมประกันชีวิตไทย https://www.tlaa.org/
   - สมาคมประกันวินาศภัยไทย https://www.tgia.org/
   -  Society of Actuaries https://www.soa.org/Asia
   - Casualty Actuarial Society https://www.casact.org/
   - Institute and Faculty of Actuaries https://www.actuaries.org.uk/