นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

1. การขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

    - วิธีการติดต่อสำนักงาน คปภ. สำหรับผู้ขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
    - ขั้นตอนการขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ
    - แบบคำขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ

        • แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

        • แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต
          
        •
แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
          
        •
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
          
        •
แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย
          
        •
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกระดับเฟลโลของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไท

        • บสั่งจ่ายนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

          

 

2. รายชื่อนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน (update 30 กันยายน 2565)

3. กฎหมาย/ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

    ประกันชีวิต

       •  ประกาศ คปภ. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย  พ.ศ.2559 

     • ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต พ.ศ. 2563 

    ประกันวินาศภัย

     • ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563

     • ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 

    ประกาศอื่น ๆ

    • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิบัติทางคณิตศาสตร์ประกันภัยเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าสำรองประกันภัยสำหรับการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง พ.ศ. 2564 

4. ข่าวประกาศ / อื่นๆ

        ประกันชีวิต

      - รับฟังความคิดเห็น

      1.1 ร่างประกาศนายทะเบียนเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต ชีวิต

      2.1 แบบฟอร์ม hearing ชีวิต


      1.1 Template ตารางสำรอง สำหรับรายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดฯ

      1.2 Template ตารางกระแสเงินสด สำหรับรายงานประจำปีการคำนวณความรับผิด update วันที่ 11 เม.ย.65

     

        ประกันวินาศภัย

         - รับฟังความคิดเห็น

      1.2  ร่างประกาศนายทะเบียนเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต วินาศภัย

      2.2 แบบฟอร์ม hearing วินาศภัย


      2.Template ตารางสำรอง สำหรับรายงานประจำปีการคำนวณความรับผิดฯ

 

5. กิจกรรม
 

6. หน่วยงาน/สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
   - สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย  https://soat.or.th/en
   - สมาคมประกันชีวิตไทย https://www.tlaa.org/
   - สมาคมประกันวินาศภัยไทย https://www.tgia.org/
   -  Society of Actuaries https://www.soa.org/Asia
   - Casualty Actuarial Society https://www.casact.org/
   - Institute and Faculty of Actuaries https://www.actuaries.org.uk/