ระยะเวลาการใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตาม พ.ร.บ.

กฎหมายกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ให้ผู้ประสบภัยต้องร้องขอภายใน 180 วันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น