ค่าสินไหมทดแทน (ส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้น)

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิด ชอบตามกฎหมายต่อผู้ประสบภัย เนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย ดังนี้

รายการ

จำนวนเงิน

๑. กรณีความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย แต่ไม่ถึงกับสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 

จ่ายจริงไม่เกิน ๘๐,๐๐๐บาท/คน

๒. กรณีความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน เต็มจำนวนเงินความคุ้มครอง

 

   (๑) กรณีทุพพลภาพอย่างถาวร

๓๐๐,๐๐๐ บาท/คน

   (๒) กรณีสูญเสียมือสองข้าง ตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนสองข้าง หรือเท้าสองข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาสองข้าง หรือสายตาสองข้าง(ตาบอด)

๓๐๐,๐๐๐ บาท/คน

   (๓) กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ แขนหนึ่งข้าง เท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า ขาหนึ่งข้าง สายตาหนึ่งข้าง(ตาบอด) ตั้งแต่ ๒ กรณีขึ้นไป

๓๐๐,๐๐๐ บาท/คน

   (๔) กรณีสูญเสียมือหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อมือ หรือแขนหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้างตั้งแต่ข้อเท้า หรือขาหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้าง(ตาบอด) กรณีใดกรณีหนึ่ง

๒๕๐,๐๐๐ บาท/คน

   (๕) กรณีหูหนวก เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือความสามารถสืบพันธุ์ จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด

๒๕๐,๐๐๐ บาท/คน

   (๖) กรณีสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว

๒๐๐,๐๐๐ บาท/คน

   *หมายเหตุ : กรณีได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินคุ้มครองเฉพาะกรณีที่มีจำนวนเงินคุ้มครองที่สูงกว่า             

๓. กรณีเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทน

๓๐๐,๐๐๐ บาท/คน

๔. - กรณีได้รับความเสียหายตามข้อ ๑ และต่อมาได้รับความเสียหายตามข้อ ๒

บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทน จำนวนเงินความคุ้มครองสูงสุด          ตามข้อ ๒

    - กรณีได้รับความเสียหายตามข้อ ๑ และต่อมาได้รับความเสียหายตามข้อ ๓ หรือทั้งข้อ ๒ และข้อ ๓

บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินความคุ้มครองสูงสุด ๓๐๐,๐๐๐ บาท/คน

๕. ค่าชดเชยรายวัน กรณีรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน  

(เป็นค่าเสียหายที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากความคุ้มครองในข้อ ๑, ๒, ๓ และ๔)

วันละ ๒๐๐ บาท

รวมกันไม่เกิน ๒๐ วัน

รวมจำนวนเงินสูงสุด

๓๐๔,๐๐๐ บาท/คน

 

- กรณีผู้ประสบภัยเป็นผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ซึ่งมิใช่ผู้ขับขี่ ทั้งนี้ในกรณีผู้ขับขี่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ให้นำความในข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และ ๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

- กรณีผู้ประสบภัย เป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัย และเป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุหรือไม่มีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่ที่เป็นผู้ประสบภัย บริษัทจะรับผิดจ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

   ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ไม่เกินจำนวนคุ้มครองสูงสุดต่อหนึ่งคน และรวมกันแล้วไม่เกินจำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ระบุไว้ในรายการที่ ๔ ของตาราง