AVERAGE RATE

อัตราเฉลี่ย

ในการประกันภัยทรัพย์สิน โดยเฉพาะการประกันอัคคีภัย ที่มีการเอาประกันภัยทรัพย์สินหลายรายการในกรมธรรม์เดียวกัน มูลค่าและอัตราเบี้ยประกันภัยที่นำมาใช้จะได้จากการเฉลี่ยด้วยวิธีการให้น้ำหนัก