AVERAGE CONDITION

เงื่อนไขการเฉลี่ยค่าเสียหาย

เงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินที่มิใช่ภัยทางทะเล ซึ่งกำหนดว่าในกรณีที่มีการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่า การชดใช้ค่าเสียหายโดยผู้รับประกันภัยจะลดลงตามส่วน