AVERAGE AGENT

ตัวแทนจัดการความเสียหาย

บุคคลผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประเมินค่าเสียหายของสินค้า สำรวจและดูแลจัดการสินค้าที่ได้รับความเสียหาย