AVERAGE

ความเสียหาย,การเฉลี่ยค่าเสียหาย

1.ความเสียหาย ในการประกันภัยทางทะเล หมายถึง ความสูญเสียหรือความเสียหาย
- 2.การเฉลี่ยค่าเสียหาย ในการประกันภัยทรัพย์สิน ที่มิใช่การประกันภัยทางทะเล หมายถึง การเฉลี่ยความรับผิดระหว่างผู้รับประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยกล่าวคือ ในกรณีที่มีการเอาประกันภัยต่ำกว่ามูลค่า จำนวนเงินที่ชดใช้ค่าเสียหายจะลดลงตามส่วน เช่น ถ้าจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินร้อยละ30 จำนวนเงินที่ชดใช้ค่าเสียหายก็จะน้อยลงจากค่าเสียหายจริงร้อยละ30