AUTOMATIC REINSURANCE TREATY

สัญญาประกันภัยต่ออัตโนมัติ

สัญญาประกันภัยต่อที่มีข้อกำหนดว่า การรับประกันภัยทุกรายของผู้เอาประกันภัยต่อจะได้รับความคุ้มครองโดยผู้รับประกันภัยต่อโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา