AUTOMATIC REINSTATEMENT

การฟื้นสัญญาโดยอัตโนมัติ

ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยที่ระบุว่า ในกรณีที่เกิดความเสียหาย จำนวนเงินเอาประกันภัยจะไม่ลดลงตามจำนวนที่เสียหายนั้น