AUTOMATIC COVER

ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

ข้อกำหนดให้สัญญาประกันภัยมีผลบังคับ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงบางประการ เช่นการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย หรือการเพิ่มขึ้นของมูลค่าในทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยไม่ต้องให้ผู้เอาประกันภัยแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบก่อน