ATTESTATION CLAUSE

ข้อกำหนดการลงนามประทับตรา

ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย ที่แสดงว่าผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ประกันภัยได้ลงนามและประทับตราสำคัญ เพื่อให้สัญญามีผลผูกพันทางนิตินัย