ASSUMPTION CERTIFICATE

หนังสือรับรองการชำระเงิน

หนังสือรับรองจากผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งรับประกันว่าจะจ่ายเงินให้บุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นด้วยนอกเหนือจากผู้เอาประกันภัยต่อ