APPORTIONMENT

การจัดสัดส่วน

การแบ่งสันตามสัดส่วนที่ยอมรับ เช่น ในการประกันภัยสินค้าหลายหีบห่อ ซึ่งเอาประกันภัยไว้เป็นจำนวนรวมหรือในการประกันภัยทรัพย์สินที่มีผู้รับประกันภัยต้องร่วมเฉลี่ยชดใช้ค่าเสียหายมากกว่า 1 ราย