ANTICIPATORY CREDIT COVER

ความคุ้มครองการจ่ายเงินล่วงหน้า

การประกันภัยสินเชื่อเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อซึ่งได้จ่ายเงินค่าสินค้าล่วงหน้าก่อนรับมอบสินค้า