ALL RISKS

สรรพภัย

กรมธรรม์ประกันภัยประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองตามเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากภัยต่างๆนอกจากภัยที่ได้ระบุไว้เป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์นั้น