AIRCRAFT PASSENGER INSURANCE

การประกันภัยผู้โดยสารเครื่องบิน

1.การประกันภัยความรับผิดต่อผู้โดยสารเครื่องบิน
- 2.การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้โดยสารเครื่องบินซึ่งบริษัทการบินเป็นผู้ซื้อให้ และผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุไว้ โดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ความรับผิด