AIRCRAFT DEVICES,AERIAL DEVICES

ภัยเนื่องจากเครื่องบิน

ความเสียหายของทรัพย์สินภาคพื้นดินที่เกิดจากเครื่องบินหรืออุปกรณ์เครื่องบิน หรือชิ้นส่วนที่ตกลงมาจากเครื่องบิน (ยกเว้นความเสียหายที่เกิดจากเสียงดังของเครื่องบิน) เป็นภัยเพิ่มซึ่งสามารถซื้อความคุ้มครองได้ตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย