AGREED RETURNS

การคืนเบี้ยประกันภัยตามตกลง

การคืนเบี้ยประกันภัยให้ผู้เอาประกันภัยตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย