AGGREGATE STOP LOSS REINSURANCE

การประกันภัยต่อกำหนดค่าเสียหายโดยจำนวนรวม

การประกันภัยต่อที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนส่วนเกินในภัยที่มีค่าสินไหมทดแทนรวมเกินกว่า จำนวนที่กำหนดไว้ของการประกันภัยประเภทใดประเภทหนึ่ง