AGGREGATE LIMIT OF INDEMNITY

จำนวนจำกัดความรับผิดรวม

จำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายให้ตามกรมธรรม์ความรับผิด สำหรับความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด