ACTUAL TOTAL LOSS

ความเสียหายสิ้นเชิงแท้จริง

ความเสียหายสิ้นเชิงแท้จริงจะมีขึ้นในกรณีดังนี้
ก.เมื่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้ถูกทำลายเสียหายโดยสิ้นเชิง
ข.เมื่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหมดสภาพการใช้ประโยชน์ของการเป็นสิ่งของที่ได้เอาประกันภัยไว้
ค.เมื่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้สูญหายไปโดยไม่สามารถเอากลับคืนมาได้