ACT OF GOD

เหตุสุดวิสัย (ตามธรรมชาติ)

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ปราศจากการข้องเกี่ยวของมนุษย์ และมนุษย์ไม่สามารถรู้ล่วงหน้า หรือคาดการณ์ได้ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว