ACQUISITION COST

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการขายกรมธรรม์ เช่น ค่าโฆษณา ค่านายหน้า และค่าบำเหน็จต่างๆที่จ่ายให้แก่ตัวแทน