ACCOUNT SALES

ใบแจ้งการขาย

เอกสารที่ใช้ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในการประกันภัยทางทะเล ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าที่ขาย รายได้ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในการขายสินค้าและรายได้สุทธิ