ACCOUNTANTS CLAUSE

ข้อกำหนดนักบัญชี

ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (business interruption policy) ที่ให้สิทธิ์แก่ผู้เอาการประกันภัย ที่จะจัดหานักบัญชีของตนเองเพื่อคำนวณ กำหนดค่าสินไหมทดแทน ที่จะเรียกร้อง