ACCIDENT SEVERITY

ความรุนแรงของอุบัติเหตุ

การวัดค่าความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจวัดได้จากจำนวนค่าเสียหายหรือจากการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น เป็นต้น