ACCIDENT FREQUENCY

ความถี่ของอุบัติเหตุ

การวัดจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น ในเขตกรุงเทพมหานครระยะเวลา 1 ปี เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน 100 ครั้ง ต่อจำนวนรถยนต์ 10,000 คัน