ACCIDENT AND HEALTH INSURANCE

การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

การประกันภัยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ไม่ได้เป็นเจตนากระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งและเกิดขึ้นโดยกะทันหันเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่กรรม และการประกันสุขภาพซึ่งให้ความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ถือกรมธรรม์เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย