ACCIDENT

อุบัติเหตุ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยไม่คาดคิด และทำให้ร่างกายบาดเจ็บหรือถึงแก่กรรม โดยผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือถูกบุคคลอื่นเจตนากระทำ ลักษณะอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นผลจากเหตุการณ์ภายนอกซึ่งไม่ใช่จากโรคภัยไข้เจ็บ