ACCEPTED VALUE

มูลค่าที่ยอมรับ

มูลค่าของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยยอมรับว่าเป็นมูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินนั้น และเมื่อตกลงยอมรับแล้วจะไม่สามารถยกขึ้นมาเป็นเหตุแห่งการโต้แย้งได้ นอกจากจะมีข้อพิสูจน์ว่าผู้เอาประกันภัยมีเจตนาฉ้อฉล