ACCEPTANCE LETTER

จดหมายสนองรับ

หนังสือที่ผู้รับประกันภัยแจังให้ผู้ขอเอาประกันภัยทราบว่าพร้อมที่จะรับประกันภัยทันทีเมื่อมีการจ่ายเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว