ABANDONMENT

การสละทิ้ง

การที่ผู้เอาประกันภัยสละสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสียหายให้แก่ผู้รับประกันภัย ในการประกันภัยทางทะเล ถ้าเกิดความเสียหายที่เสมือนเสียหายสิ้นเชิง(constructive total loss) ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแบบเสียหายสิ้นเชิงแท้จริง(actual total loss) โดยการยื่นความจำนงที่จะสละสิทธิ์ในซากทรัพย์นั้นต่อผู้รับประกันภัย (ดู constructive total loss ประกอบ)