WORKING COVER

ช่วงชั้นปรกติ

ช่วงชั้นความคุ้มครองในการประกันภัยต่อส่วนเกิน ที่คาดว่า จะมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนบ่อยครั้ง