WIDOW'S LIFE INCOME

เงินได้หญิงม่าย

การประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่หญิงม่ายเป็นประจำตลอดระยะเวลาที่ปลอดการได้รับเงินจากการประกันสังคมของรัฐ(ใช้ในสหรัฐอเมริกา)