WAR CLAUSE

ข้อกำหนดภัยสงคราม

ภัยสงครามถือว่าเป็นมหันตภัยดังนั้นกรมธรรม์ประกันภัยโดยทั่วไปจะมีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองจากภัยสงคราม