TONTINE BONUS

เงินปันผลรอจ่าย

เงินปันผลที่จะจ่ายภายหลังจากระยะเวลาหนึ่งให้แก่ผู้รับที่มีชีวิต เช่น ระบุว่า ในระยะ 3 ปี แรกจะไม่จ่ายเงินปันผล หากผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมในระหว่าง 3 ปีนั้น ก็จะไม่ได้รับเงินปันผล การกำหนดเงินปันผลวิธีนี้เหมาะสำหรับบริษัทประกันชีวิตเปิดใหม่ ซึ่งประสงค์จะรักษาเงินทุนไว้ในระยะแรกๆ จึงหลีกเลี่ยงการจัดแบ่งเงินส่วนเกิน