TESTATOR

ผู้ทำพินัยกรรม

บุคคลซึ่งแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินของตน หรือในการต่างๆอันจะเกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตาย