TEMPORARY LIFE ANNUITY

เงินรายปีชั่วคราว

สัญญาที่ตกลงจะจ่ายเงินได้ประจำที่จำกัดระยะเวลา หรือจ่ายจนกระทั่งผู้รับเงินได้ประจำถึงแก่กรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด